User Tools

Site Tools


101-c-t-l-ng-x-m-la-gi

Cắt lưng xám (danh pháp khoa học: Falco columbarius) là một loài chim cắt thuộc họ Cắt Bắc bán cầu. Chúng sinh sản ở bắc Holarctic; một số di cư đến khu vực cận nhiệt đới và nhiệt đới vào mùa đông.

Cắt lưng xám dài là 24–33 cm với sải cánh dài 50–73 cm. So với hầu hết các chim cắt nhỏ khác, nó là loài chim mạnh mẽ hơn và nặng nề. Con trống trung bình nặng khoảng 165 g và con mái nặng khoảng 230 g. Tuy nhiên có sự thay đổi trong suốt phạm vi phân bố, và cụ thể trong quần thể di cư trong quá trình một năm. Như vậy, con trống trưởng thành có thể nặng 125-210 g, và con mái nặng 190-300 g.

101-c-t-l-ng-x-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)