User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-k-hi-u-to-n-h-c-la-gi

Danh sách này bao gồm những ký hiệu thông thường trong toán học. Các ký hiệu này thường được sử dụng để biểu thị các công thức toán học hoặc để thay thế cho các hằng số toán học.

N*: số tự nhiên khác 0 (số nguyên dương); N: tất cả các số tự nhiên (gồm cả 0); Z: số nguyên; Q: số hữu tỉ; I: số vô tỉ; R: số thực; C: số phức;
101-danh-s-ch-k-hi-u-to-n-h-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)