User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-o-theo-i-m-cao-nh-t-la-gi

Đây là danh sách các đảo của thế giới xếp theo chiều cao của đỉnh cao nhất tại đảo đó, chỉ tính các đảo có đỉnh cao hơn 2000 m. Các châu lục được đưa vào danh sách này để tiện so sánh.

Ghi chú: Australia, diện tích 7.600.000 km², được xem là một lục địa, hơn là một đảo. Nếu xem là một đảo thì Australia phải xếp thứ 58.

Nhiều đảo sau đây được chọn đưa vào danh sách các đảo cao nhất thuộc về các đảo quốc.

  • www.peaklist.org - majority of information about mountain heights comes from here.
101-danh-s-ch-o-theo-i-m-cao-nh-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)