User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-phi-n-v-ng-nh-minh-hy-t-h-la-gi

Dưới đây là hệ phả con cháu của Minh Hy Tổ (明熙祖) - Chu Sơ Nhất (朱初一), thụy là Dụ hoàng đế (裕皇帝). So với Minh Thái Tổ thì họ là hạng chú bác anh, được phân phong vương chư hầu.

Phiên vương nước Thọ Xuân nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368)truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Thọ Xuân Vương
壽春王
Chu Ngũ Nhất
朱五一
con cả của Minh Hy Tổ truy phong
Phiên vương nước Hoắc Khâu nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368)truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Hoắc Khâu Vương
霍丘王
Chu Trùng Nhất
朱重一
Con cả của Chu Ngũ Nhất truy phong
Phiên vương nước Hạ Thái nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368) truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Hạ Thái Vương
下蔡王
Chu Trùng Nhị
朱重二
Con thứ hai của Chu Ngũ Nhất truy phong
Phiên vương nước An Phong nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368)truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
An Phong Vương
安豐王
Chu Trùng Tam
朱重三
Con thứ ba của Chu Ngũ Nhất truy phong
Phiên vương nước Mông Thành nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368)truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Mông Thành Vương
蒙城王
Chu Trùng Tứ
朱重四
Con thứ tư của Chu Ngũ Nhất truy phong
Phiên vương nước Cao Sa nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368)truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Cao Sa Vương
高沙王
Chu Tái Ca
朱賽哥
Con cả Chu Trùng Nhất truy phong
Phiên vương nước Bảo Ứng nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368) truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Bảo Ứng Vương
寶應王
Chu Thiết Ca
朱鐵哥
Con thứ hai của Chu Trùng Nhất truy phong
Phiên vương nước Lục An nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368) truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Lục An Vương
六安王
Chu Chuyển
朱轉
Con cả của Chu Trùng Tam truy phong
Phiên vương nước Lai An nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368) truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Lai An Vương
來安王
Chu Ký
朱記
Con thứ hai của Chu Trùng Tam truy phong
Phiên vương nước Đô Mông nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368) truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Đô Mông Vương
都蒙王
Chu Táo
朱臊
Con thứ ba của Chu Trùng Tam truy phong
Phiên vương nước Anh Sơn nhà Minh
Hồng Vũ nguyên niên (1368) truy phong。
Xưng hiệu Tên họ Quan hệ Thời gian tại tước Ghi chú
Anh Sơn Vương
英山王
Chu Nhuận
朱潤
Con thứ tư của Chu Trùng Tam truy phong
101-danh-s-ch-phi-n-v-ng-nh-minh-hy-t-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)