User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-phi-n-v-ng-nh-minh-nh-n-t-h-la-gi

Hồng Vũ năm thứ 3 (1370) phong。Hồng Vũ năm thứ 9 (1376)được phiên Quế Lâm。 Xưng hiệu Họ tên Quan hệ Năm tại vị Ghi chú Tĩnh Giang Vương
靖江王 Chu Thủ Khiêm
朱守謙 Con cả của Chu Văn Chính 1370-1380、1387 Năm Hồng Vũ thứ 3 phong, năm thứ 9 dời làm Quế Lâm vương。Năm Hồng Vũ thứ 13 bị phế làm thứ dân,Năm Hồng Vũ thứ 20 được phục tước,nhưng sống ở kinh thành。Năm Hồng Vũ thứ 25, mất。 Tĩnh Giang Điệu Tĩnh Vương
靖江悼僖王 Chu Tán Nghi
朱贊儀 Con cả của Chu Thủ Khiêm 1400、1403-1408 Được phong vào năm Kiến Văn thứ 2,sau do loạn Tĩnh Nạn phải chạy đến đầu năm Vĩnh Lạc được phục phong,năm thứ 6 hoăng hà。 Tĩnh Giang Trang Giản Vương
靖江莊簡王 Chu Tá Kính
朱佐敬 Con cả của Chu Tán Nghi 1411-1469 Được phong năm Vĩnh Lạc thứ 9,hoăng hà năm Thành Hóa thứ 5。 Tĩnh Giang Hoài Thuận Vương
靖江懷順王 Chu Tướng Thừa
朱相承 Con cả của Chu Tá Kính truy phong Đầu năm Thiên Thuận mát。Năm Thành Hóa thứ 7 truy phong。 Tĩnh Giang Chiêu Hoài Vương
靖江昭和王 Chu Quy Dụ
朱規裕 Con cả của Chu Tướng Thừa 1471-1489 Năm Thành Hóa thứ 7 tập phong,năm Hoằng Trị thứ 2 hoăng hà。 Tĩnh Giang Đoan Ý Vương
靖江端懿王 Chu Ước Kì
朱約麒 Con cả của Chu Quang Dụ 1490-1516 Năm Hoằng Trị thứ 3 tập phong,năm Chính Đức thứ 11 hoăng hà。 Tĩnh Giang An Túc Vương
靖江安肅王 Chu Kinh Phù
朱經扶 Con cả của Chu Ước Kì 1518-1525 Năm Chính Đức thứ 13 tập phong,năm Gia Tĩnh thứ 5 hoăng hà。 Tĩnh Giang Cung Huệ Vương
靖江恭惠王 Chu Bang Trữ
朱邦薴 Con cả của Chu Kinh Phù 1527-1572 Năm Gia Tĩnh thứ 6 tập phong,năm Long Khánh thứ 6 hoăng hà。 Tĩnh Giang Khang Ly Vương
靖江康僖王 Chu Nhậm Xương
朱任昌 Con cả của Chu Bang Trữ 1575-1582 Năm Vạn Lịch thứ 3 tập phong,năm thứ 10 hoăng hà。 Tĩnh Giang Ôn Dụ Vương
靖江溫裕王 Chu Lý Đảo
朱履焘 Con cả thứ của Chu Nhậm Xương 1585-1590 Năm Vạn Lịch thứ 13 tập phong,năm 18 hoăng hà, tuyệt tự。 Tĩnh Giang Hiến Định Vương
靖江憲定王 Chu Nhậm Thịnh
朱任晟 Con thứ hai của Chu Bang Trữ 1592-1609 Ban đầu phong là Phụ quốc Tướng quân。Năm Vạn Lịch thứ 20 tiến phong,năm thứ 37 hoăng hà。 Tĩnh Giang Vinh Mục Vương
靖江榮穆王 Chu Lý Hỗ
朱履祜 Con thứ 2 đích của Chu Nhậm Thịnh 1612-1635 Năm Vạn Lịch thứ 40 tập phong,năm Sùng Trinh thứ 10 hoăng hà。 Tĩnh Giang Vương
靖江王
Chu Hanh Gia
朱亨嘉 Con đích cả của Chu Lý Hỗ 1638-1646 Năm Sùng Trinh thứ 11 tập phong。Năm Long Vũ nguyên niên làm Giám quốc, năm Long Vũ thứ 2, tháng 4, bị thắt cổ chết。 Tĩnh Giang Vương
靖江王 Chu Hanh Nhân
朱亨歅 Con đích trưởng của Chu Lý Tường 1646-1650 Ban đầu phong là Phụ quốc Tướng quan,năm Long Vũ thứ 2 nhà Nam Minh tập phong,năm Vĩnh Lịch thứ 4,quân Thanh vây hãm ở Quế Lâm, tự treo cổ chết。
101-danh-s-ch-phi-n-v-ng-nh-minh-nh-n-t-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)