User Tools

Site Tools


101-danh-s-ch-phi-n-v-ng-nh-minh-t-n-v-ng-h-la-gi

Hồng Vũ thứ 11 (1378) tựu phiên phủ Thái Nguyên. Xưng hiệu Họ tên Quan hệ Năm tại vị Ghi chú Tấn Cung Vương
晉恭王 Chu Cương
朱棡 Con đích thứ ba của Minh Thái Tổ 1370─1398 Phong năm Hồng Vũ thứ 3。Năm thứ 11 tựu phiên Thái Nguyên phủ。Năm thứ 31 hoăng。 Tấn Định Vương
晉定王 Chu Tế Hi
朱濟熺 Con cả đích của Chu Cương 1398─1414 Hồng Vũ thứ 31 tập phong。Năm Vĩnh Lạc thứ 12 bị em là Chu Tế Hoàng vu cấu,khiến phủ vườn Cung Vương bị phế。Sau rõ việc,Nhân Tông phục lại quán vương,lệnh cho người con là Mỹ Khuê nuôi dưỡng。Năm Tuyên Đức thứ 10 hoăng。 Tấn Vương
晉王 Chu Tế Hoàng
朱濟熿 Con thứ ba của Chu Cương 1414─1426 Ban đầu phong là Chiêu Đức vương。Năm Hồng Vũ thứ 35 cải là Bình Dương vương。Vĩnh Lạc thứ 12 tiến làm Tấn vương。Tuyên Đức nguyên niên tội phản,cách chức,đày ra Cao Tường。 Tấn Hiến Vương
晉憲王 Chu Mỹ Khuê
朱美圭 Con cả đích của Chu Tế Hi 1435─1441 Vĩnh Lạc thứ 3 phong Thế tử,vì bị chú là Tế Hoàng vu hãm,bản thân cùng cha bị cách đi coi mộ phần của Tấn Cung Vương。Năm thứ 21 sự việc đã rõ,phong là Bình Dương vương。Năm Tuyên Đức thứ 10 tiến phong Tấn vương。Năm Chính Thống thứ 6 hoăng。 Tấn Trang Vương
晉莊王 Chu Chung Huyễn
朱鍾鉉 Con thứ nhất của Chu Mỹ Khuê 1442─1502 Chính Thống thứ 6 phong Du Xã vương,Chính Thống thứ 7 tập phong。Năm Hoằng Trị thứ 15 hoăng。Cháu cốChu Tri Dương(朱知烊)lập. Tấn Tĩnh Vương
晉靖王 Chu Kì Nguyên
朱奇源 Con cả đích của Chu Chung Huyễn truy phong Năm Thiên Thuận thứ 3 phong Thế tử。Năm Thành Hóa thứ 14 hoăng。Thụy là Tĩnh Hòa (靖和)。Cháu là Tri Dương tập phong, truy vương, thụy là Tĩnh. Tấn Hoài Vương
晉懷王 Chu Biểu Vinh
朱表榮 Con cả đích của Chu Kì Nguyên truy phong Thành Hóa thứ 14 phong Thế ton。Hoằng Trị thứ 6 hoăng。Con là Tri Dương tập phong,truy phong vương, thụy là Hoài。 Tấn Đoan Vương
晉端王 Chu Tri Dương
朱知烊 Con thứ hai của Chu Biểu Vinh 1503─1533 Năm Hoằng Trị thứ 11 phong là Tằng tôn。Năm thứ 16 tập phong。Gia Tĩnh thứ 12 hoăng。Không con。 Tấn An Vương
晉安王 Chu Biểu Khiêm
朱表槏 Con đích thứ hai của Chu Kì Nguyên truy phong Chính Đức thứ 5 phong Tân Hóa vương。Năm thứ 8 hoăng。Gia Tĩnh thứ 15 được cháu phong vương,thụy An。 Tấn Khang Vương
晉康王 Chu Tri Tiết
朱知㸅 Con cả đích của Chu Biểu Khiêm truy phong Năm Chính Đức thứ 10 tập phong Tân Hóa vương。Gia Tĩnh thứ 4 hoăng。Năm thứ 15 được con phong vương, thụy Khang。 Tấn Giản Vương
晉簡王 Chu Tân Thiển
朱新腆 Con thứ nhất của Chu Tri Tiết 1536─1575 Năm Gia Tĩnh thứ 12 vì là con cả của Tân Hóa vương nên được phong Quản lý phủ sự。Năm thứ 15 tự phong Tấn vương。Năm Vạn Lịch thứ 3 hoăng。 Tấn Kính Vương
晉敬王 Chu Thận Kính
朱慎鏡 Con cả đích của Chu Tân Kiều (朱新墧) truy phong vào 1578 Ban đầu phong Phụ Quốc tướng quan。Năm Vạn Lịch thứ 4 phong là Quản lý phủ sự。Năm thứ 6 mất。[1] Năm thứ 7 truy tôn, gia hiệu。 Tấn Vương
晉王 Chu Kính ?
朱敏? Con của Chu Thận Kính 1578 《Minh sử》Không có người。Vạn Lịch năm thứ 6 tập phong。Năm đó hoăng。[2] Không con。 Tấn Huệ Vương
晉惠王 Chu Thận Tối
朱慎鋷 Con đích thứ ba của Chu Tân Kiều 1579 em của Kính Vương,năm Gia Tĩnh thứ 30 phong Phụ Quốc tướng quan。Vạn Lịch thứ 7 tập phong。Năm đó hoăng。 Phụ Tấn quốc Tông lý
附晉國宗理 Tấn phủ tông lí
晉府宗理 Chu Tri ?(朱知?)Tập tin:局倓.PNG Con cả đích của Chu Biểu Nam 1586—1589 Vạn Lịch thứ 3 phong là Ninh Hà vương,năm thứ 14,do Mẫn Thuần còn nhỏ,tạm kiêm Tán lý Tấn phủ sự。Năm thứ 17 trở lại làm vương。 Tấn quốc tục phong
晉國續封 Tấn Mục Vương
晉穆王 Chu Mẫn Thuần
朱敏淳 Con cả đích của Chu Thận Tối 1589─1610 Vạn Lịch năm thứ 13 tập phong。Do tuổi nhỏ,tạm giao cho Chu TriTập tin:局倓.PNGlàm Tán lý Tấn phủ sự。Vạn Lịch năm 17 nắm chính。Năm thứ 38 hoăng。 Tấn Dụ Vương
晉裕王 Chu Cầu Quế
朱求桂 Con thứ nhất của Chu Mẫn Thuần 1613─1630 Năm Vạn Lịch thứ 39 làm Quản lý phủ sự。Năm thứ 41 tập phong,tháng 11 năm Sùng Trinh thứ 3 hoăng,tháng 8 năm Sùng Trinh thứ 5 chôn. Tấn Vương
晉王 Chu Thẩm Huyên
朱审烜 Con cả đích của Chu Cầu Quế 1635─1648 Sùng Trinh thứ 8 tập phong。Năm thứ 17 hàng Lý Tự Thành,sau hàng nhà Thanh。Năm Long Vũ thứ 2 bị giết tại Bắc Kinh。 Phụ chú
101-danh-s-ch-phi-n-v-ng-nh-minh-t-n-v-ng-h-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)