User Tools

Site Tools


101-g-c-ph-n-t-la-gi

Bốn góc phần tư trong hệ tọa độ Descartes.

Hai trục trong hệ tọa độ Descartes chia mặt phẳng thành bốn miền vô hạn, gọi là các góc phần tư, hay cung phần tư.

Người ta quy ước đánh số từ 1 đến 4 cho các góc phần tư bằng số La Mã. Góc thứ nhất, ký hiệu là góc I, là góc phần tư bao gồm các điểm có tung độ và hoành độ đều dương I (+,+). Tương tự ngược chiều kim đồng hồ, sau góc phần tư thứ nhất là góc phần tư thứ hai, thứ ba, thứ tư: II (−,+), III (−,−), và IV (+,−).

Góc phần tư thứ nhất có x dương, y dương

Góc phần tư thứ hai có x âm, y dương

Góc phần tư thứ ba có x âm, y âm

Góc phần tư thứ tư có x dương, y âm

101-g-c-ph-n-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)