User Tools

Site Tools


101-glyphotriclis-impulvinatus-la-gi

Glyphotriclis impulvinatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Glyphotriclis
Loài (species) G. impulvinatus
Danh pháp hai phần
Glyphotriclis impulvinatus
Oldroyd, 1958

Glyphotriclis impulvinatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Glyphotriclis impulvinatus được Oldroyd miêu tả năm 1958. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Glyphotriclis impulvinatus tại Wikispecies
101-glyphotriclis-impulvinatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:14 (external edit)