User Tools

Site Tools


101-grymov-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
101-grymov-la-gi [2018/11/26 14:50]
thaoit
101-grymov-la-gi [2018/11/26 14:51] (current)
thaoit
Line 59: Line 59:
 <div class="​storycontent">​ <div class="​storycontent">​
 <div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​RFID Tags Made to Monitor Vital Signs" data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=14553">&​nbsp;</​div>​ <div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​RFID Tags Made to Monitor Vital Signs" data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=14553">&​nbsp;</​div>​
-<​p><​img class="​alignnone wp-image-14554 size-medium"​ src="​https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​Sensor2IMG_9317-300x198.jpg"​ alt="​Sensor2IMG_9317"​ width="​300"​ height="​198"​ align="​right"​ />Khả năng c&​oacute;​ thể li&​ecirc;​n tục theo d&​otilde;​i c&​aacute;​c dấu hiệu quan trọng của một người để ph&​aacute;​t hiện c&​aacute;​c cảnh b&​aacute;​o sớm về những bất thường tiềm ẩn đang đến.&​nbsp;​Tất cả đều nhờ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu tại Đại học Cornell đ&​atilde;​ l&​agrave;​m việc trong một dự &​aacute;​n mới.&​nbsp;​Đối với điều n&​agrave;​y để thực sự c&​oacute;​ được ra khỏi mặt đất n&​oacute;​ sẽ phải được như noninvasive c&​agrave;​ng tốt m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ sự can thiệp của d&​acirc;​y v&​agrave;​ điện cực.&​nbsp;​Với&​nbsp;&​nbsp;​c&​ocirc;​ng nghệ&​nbsp;​RFID&​nbsp;​sẽ c&​oacute;​ thể.&​nbsp;​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ tạo ra một hệ thống gi&​aacute;​m s&​aacute;​t cảm ứng miễn ph&​iacute;​ mới c&​oacute;​ thể theo d&​otilde;​i nhịp thở, nhịp tim v&​agrave;​ huyết &​aacute;​p của một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n bằng&​nbsp;<​a href="https://sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​Thẻ RFID</​a><​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">&​nbsp;</​a>​đủ nhỏ để vừa vặn trong t&​uacute;​i &​aacute;​o của một ai đ&​oacute;​.</​p>​+<​p><​img class="​alignnone wp-image-14554 size-medium"​ src="​https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​Sensor2IMG_9317-300x198.jpg"​ alt="​Sensor2IMG_9317"​ width="​300"​ height="​198"​ align="​right"​ />Khả năng c&​oacute;​ thể li&​ecirc;​n tục theo d&​otilde;​i c&​aacute;​c dấu hiệu quan trọng của một người để ph&​aacute;​t hiện c&​aacute;​c cảnh b&​aacute;​o sớm về những bất thường tiềm ẩn đang đến.&​nbsp;​Tất cả đều nhờ c&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu tại Đại học Cornell đ&​atilde;​ l&​agrave;​m việc trong một dự &​aacute;​n mới.&​nbsp;​Đối với điều n&​agrave;​y để thực sự c&​oacute;​ được ra khỏi mặt đất n&​oacute;​ sẽ phải được như noninvasive c&​agrave;​ng tốt m&​agrave;​ kh&​ocirc;​ng c&​oacute;​ sự can thiệp của d&​acirc;​y v&​agrave;​ điện cực.&​nbsp;​Với&​nbsp;&​nbsp;​c&​ocirc;​ng nghệ&​nbsp;​RFID&​nbsp;​sẽ c&​oacute;​ thể.&​nbsp;​C&​aacute;​c nh&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu đ&​atilde;​ tạo ra một hệ thống gi&​aacute;​m s&​aacute;​t cảm ứng miễn ph&​iacute;​ mới c&​oacute;​ thể theo d&​otilde;​i nhịp thở, nhịp tim v&​agrave;​ huyết &​aacute;​p của một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n bằng&​nbsp;<​a href="http://knstech.net">​Thẻ RFID</​a><​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">&​nbsp;</​a>​đủ nhỏ để vừa vặn trong t&​uacute;​i &​aacute;​o của một ai đ&​oacute;​.</​p>​
 <​p>​Một gi&​aacute;​o sư về kỹ thuật điện v&​agrave;​ m&​aacute;​y t&​iacute;​nh tại Đại học Cornell, Edwin Kan v&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu sinh Xiaonan Hui đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t triển c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y.&​nbsp;​Phương ph&​aacute;​p của họ dựa v&​agrave;​o khớp nối gần trường.&​nbsp;​Trường gần l&​agrave;​ v&​ugrave;​ng của trường điện từ ngay xung quanh một&​nbsp;​Antenna RFID&​nbsp;​với khoảng c&​aacute;​ch l&​ecirc;​n tới 35 cm, hoặc một bước s&​oacute;​ng.&​nbsp;​C&​aacute;​c cuộc biểu t&​igrave;​nh của Kan v&​agrave;​ Hui đ&​atilde;​ c&​oacute;​ thể đo được huyết &​aacute;​p,​ nhịp tim v&​agrave;​ nhịp thở của một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n với độ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c cao.&​nbsp;​Tất cả đều c&​oacute;​ thể sử dụng một ăng-ten RFID nhỏ v&​agrave;​ thẻ RFID được đặt trong v&​ograve;​ng 10 cm cơ thể của một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ v&​agrave;​ một&​nbsp;&​nbsp;​đầu đọc RFID&​nbsp;​nằm c&​aacute;​ch đ&​oacute;​ hai m&​eacute;​t.&​nbsp;​Theo Hui phương ph&​aacute;​p n&​agrave;​y l&​agrave;​m tăng độ nhạy v&​agrave;​ chất lượng t&​iacute;​n hiệu.</​p>​ <​p>​Một gi&​aacute;​o sư về kỹ thuật điện v&​agrave;​ m&​aacute;​y t&​iacute;​nh tại Đại học Cornell, Edwin Kan v&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu sinh Xiaonan Hui đ&​atilde;​ ph&​aacute;​t triển c&​ocirc;​ng nghệ n&​agrave;​y.&​nbsp;​Phương ph&​aacute;​p của họ dựa v&​agrave;​o khớp nối gần trường.&​nbsp;​Trường gần l&​agrave;​ v&​ugrave;​ng của trường điện từ ngay xung quanh một&​nbsp;​Antenna RFID&​nbsp;​với khoảng c&​aacute;​ch l&​ecirc;​n tới 35 cm, hoặc một bước s&​oacute;​ng.&​nbsp;​C&​aacute;​c cuộc biểu t&​igrave;​nh của Kan v&​agrave;​ Hui đ&​atilde;​ c&​oacute;​ thể đo được huyết &​aacute;​p,​ nhịp tim v&​agrave;​ nhịp thở của một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n với độ ch&​iacute;​nh x&​aacute;​c cao.&​nbsp;​Tất cả đều c&​oacute;​ thể sử dụng một ăng-ten RFID nhỏ v&​agrave;​ thẻ RFID được đặt trong v&​ograve;​ng 10 cm cơ thể của một c&​aacute;​ nh&​acirc;​n,​ v&​agrave;​ một&​nbsp;&​nbsp;​đầu đọc RFID&​nbsp;​nằm c&​aacute;​ch đ&​oacute;​ hai m&​eacute;​t.&​nbsp;​Theo Hui phương ph&​aacute;​p n&​agrave;​y l&​agrave;​m tăng độ nhạy v&​agrave;​ chất lượng t&​iacute;​n hiệu.</​p>​
 <​p>​Về l&​acirc;​u d&​agrave;​i,​ c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ sự thay đổi cuộc sống sử dụng từ nghi&​ecirc;​n cứu của Kan v&​agrave;​ Hui.&​nbsp;"​C&​oacute;​ một số ứng dụng thực tế tiềm năng cho việc n&​agrave;​y,​ chẳng hạn như c&​aacute;​c thiết bị đeo được thế hệ tiếp theo, h&​agrave;​ng may mặc th&​ocirc;​ng minh, gi&​aacute;​m s&​aacute;​t chăm s&​oacute;​c sức khỏe v&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu l&​acirc;​m s&​agrave;​ng,"​ Hui tiếp tục.&​nbsp;&​ldquo;​Sự tiện lợi v&​agrave;​ hiệu suất cao c&​oacute;​ thể đặc biệt hữu &​iacute;​ch cho h&​agrave;​ng may mặc th&​ocirc;​ng minh.&​nbsp;​H&​atilde;​y tưởng tượng nếu h&​agrave;​ng may mặc h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y của bạn c&​oacute;​ thể thu thập c&​aacute;​c dấu hiệu quan trọng của bạn trực tiếp, v&​agrave;​ sau đ&​oacute;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o thẳng cho điện thoại di động của bạn.</​p>​ <​p>​Về l&​acirc;​u d&​agrave;​i,​ c&​oacute;​ thể c&​oacute;​ sự thay đổi cuộc sống sử dụng từ nghi&​ecirc;​n cứu của Kan v&​agrave;​ Hui.&​nbsp;"​C&​oacute;​ một số ứng dụng thực tế tiềm năng cho việc n&​agrave;​y,​ chẳng hạn như c&​aacute;​c thiết bị đeo được thế hệ tiếp theo, h&​agrave;​ng may mặc th&​ocirc;​ng minh, gi&​aacute;​m s&​aacute;​t chăm s&​oacute;​c sức khỏe v&​agrave;​ nghi&​ecirc;​n cứu l&​acirc;​m s&​agrave;​ng,"​ Hui tiếp tục.&​nbsp;&​ldquo;​Sự tiện lợi v&​agrave;​ hiệu suất cao c&​oacute;​ thể đặc biệt hữu &​iacute;​ch cho h&​agrave;​ng may mặc th&​ocirc;​ng minh.&​nbsp;​H&​atilde;​y tưởng tượng nếu h&​agrave;​ng may mặc h&​agrave;​ng ng&​agrave;​y của bạn c&​oacute;​ thể thu thập c&​aacute;​c dấu hiệu quan trọng của bạn trực tiếp, v&​agrave;​ sau đ&​oacute;​ b&​aacute;​o c&​aacute;​o thẳng cho điện thoại di động của bạn.</​p>​
101-grymov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 14:51 by thaoit