User Tools

Site Tools


101-grypoctonus-engeli-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

101-grypoctonus-engeli-la-gi [2018/11/07 17:14]
127.0.0.1 external edit
101-grypoctonus-engeli-la-gi [2018/11/26 13:01] (current)
thaoit
Line 57: Line 57:
 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1389614-0!canonical and timestamp 20181016053052 and revision id 25390192 <!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1389614-0!canonical and timestamp 20181016053052 and revision id 25390192
  ​-->​  ​-->​
 +</​div>​
 +<h2 class="​storytitle">​Một c&​aacute;​ch s&​aacute;​ch gi&​aacute;​o khoa để sử dụng m&​atilde;​ QR</​h2>​
 +<div class="​storycontent">​
 +<div class="​at-above-post-cat-page addthis-toolbox " data-title="​A Textbook Way to Use QR Codes" data-url="​https://​www.barcodesinc.com/​news/?​p=14775">&​nbsp;</​div>​
 +<​p><​img class="​alignnone size-full wp-image-14777"​ src="​https://​www.barcodesinc.com/​news/​wp-content/​uploads/​2017/​12/​qrbook.png"​ alt="​qrbook"​ width="​225"​ height="​225"​ align="​right"​ />Hầu hết thanh thiếu ni&​ecirc;​n ng&​agrave;​y nay c&​oacute;​ quyền truy cập v&​agrave;​o điện thoại th&​ocirc;​ng minh hoặc m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng v&​agrave;​ th&​ocirc;​ng qua những phần c&​ocirc;​ng nghệ đ&​oacute;,​ to&​agrave;​n bộ thế giới phương tiện như video, infographics,​ podcast, v.v. đều nằm trong tầm tay của họ.&​nbsp;​C&​ocirc;​ng nghệ Bubbles mang đến một c&​aacute;​ch mới để kết hợp việc sử dụng nội dung phương tiện kỹ thuật số v&​agrave;​o c&​aacute;​c chế độ học tập truyền thống.&​nbsp;​Bong b&​oacute;​ng chứa&​nbsp;​m&​atilde;​ QR&​nbsp;​được lan truyền khắp s&​aacute;​ch gi&​aacute;​o khoa;&​nbsp;​do đ&​oacute;​ sinh vi&​ecirc;​n v&​agrave;​ gi&​aacute;​o vi&​ecirc;​n sẽ c&​oacute;​ quyền truy cập v&​agrave;​o c&​aacute;​c m&​ocirc;​-đun ngắn, tương t&​aacute;​c.&​nbsp;​Điều n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể gi&​uacute;​p học sinh hiểu s&​acirc;​u hơn về t&​agrave;​i liệu kh&​oacute;​a học th&​ocirc;​ng qua c&​aacute;​c đoạn &​acirc;​m thanh v&​agrave;​ đoạn tr&​iacute;​ch trực quan bổ sung cho chương tr&​igrave;​nh giảng dạy.</​p>​
 +<​p>​Tất cả học sinh hoặc gi&​aacute;​o vi&​ecirc;​n phải l&​agrave;​m l&​agrave;​ chỉ cần <a href="​http://​knstech.net">​qu&​eacute;​t m&​atilde;​ QR</​a>​ qua m&​aacute;​y t&​iacute;​nh bảng hoặc điện thoại th&​ocirc;​ng minh bằng ứng dụng đọc QR miễn ph&​iacute;​ hoặc nhấp v&​agrave;​o li&​ecirc;​n kết nếu đ&​oacute;​ l&​agrave;​ s&​aacute;​ch điện tử, để mở kh&​oacute;​a b&​agrave;​i học tương t&​aacute;​c từ 60 đến 90 gi&​acirc;​y.&​nbsp;​V&​iacute;​ dụ như một cuốn s&​aacute;​ch gi&​aacute;​o khoa to&​aacute;​n học cố gắng giải th&​iacute;​ch một phương tr&​igrave;​nh phức tạp, văn bản chỉ c&​oacute;​ thể l&​agrave;​m được rất nhiều.&​nbsp;​Một m&​atilde;​ QR li&​ecirc;​n kết với phương tr&​igrave;​nh phức tạp n&​agrave;​y c&​oacute;​ thể được qu&​eacute;​t nhắc một b&​agrave;​i học tương t&​aacute;​c để mở v&​agrave;​ giải th&​iacute;​ch phương tr&​igrave;​nh chi tiết hơn bằng c&​aacute;​ch sử dụng h&​igrave;​nh ảnh động, &​acirc;​m thanh v&​agrave;​ đồ họa.</​p>​
 +<​p>​Người ta tin rằng tương lai của gi&​aacute;​o dục nằm trong những g&​igrave;​ họ đang gọi l&​agrave;​ một "lớp học lộn xộn"​.&​nbsp;​Một lớp học lộn xộn l&​agrave;​ &​yacute;​ tưởng rằng sinh vi&​ecirc;​n sẽ nghi&​ecirc;​n cứu nội dung ở nh&​agrave;​ bằng c&​aacute;​ch sử dụng s&​aacute;​ch v&​agrave;​ c&​ocirc;​ng nghệ tương t&​aacute;​c.&​nbsp;​Sau đ&​oacute;,​ ng&​agrave;​y h&​ocirc;​m sau trong lớp học sinh vi&​ecirc;​n sẽ ho&​agrave;​n th&​agrave;​nh b&​agrave;​i tập thực h&​agrave;​nh với khả năng thảo luận về đ&​ecirc;​m cuối c&​ugrave;​ng t&​agrave;​i liệu học tập với c&​aacute;​c sinh vi&​ecirc;​n v&​agrave;​ gi&​aacute;​o vi&​ecirc;​n kh&​aacute;​c.&​nbsp;<​a href="​https://​sites.google.com/​site/​thietbibanhangvamavach">​M&​atilde;​ QR</​a>​ đ&​atilde;​ được sử dụng ở nhiều nơi tr&​ecirc;​n thế giới v&​agrave;​ ch&​uacute;​ng c&​oacute;​ thể được sử dụng để gi&​uacute;​p dạy cho thế hệ tiếp theo.</​p>​
 </​div>​ </​div>​
 +
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
101-grypoctonus-engeli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/26 13:01 by thaoit